KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Şirketimiz Kişisel veri, temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınan ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişinin mahremiyet hakkı ve bilgi güvenliğinin korunmasıyla alakalı söz konusu Kanun'a uyum konusunda gerekli özeni göstermiştir. İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: UBC KİMYA İNŞAAT VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Telefon: +90 (216) 484 34 38

Web Adresi: https://www.ubcchemicals.com/

Adres: Kültür Mahallesi 1377. Sokak, Mutlu Apt. No:2 D:9 Konak- İzmir 35220

a) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

UBC KİMYA’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair Kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, UBC Kimya ve UBC Kimya ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; UBC Kimya İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; UBC Kimya ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetler kapsamında KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

c) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yurtiçinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişilikleri ve UBC KİMYA’nın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi için zorunlu hallerde ilgili protokol kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerininizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz UBC Kimya tarafından KVKK‘da belirtilen kurallara uygun olarak ticari hizmetlerimizi sunmak ve faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK’ nun 13/1inci maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle UBC Kimya’ ya iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi https://www.ubcchemicals.com adresinde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile “Kültür Mahallesi 1377. Sokak, Mutlu Apt. No:2 D:9 Konak- İzmir 35220” adresimize elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimiz başvurularınızda yer alan taleplerinizi, bunların niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. 

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024